ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN

WOMEN IN LEADERSHIP

Algemene Voorwaarden deelname Interpoint Congres
Artikel 1 – Definities
a. Aanmelding: inschrijving van een deelnemer voor de Women in Leadership congres, waarbij een overeenkomst wordt aangegaan tussen Interpoint en een deelnemer;
b. Congres: een door Interpoint georganiseerd congres;
c. Deelnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het inschrijfformulier als deelnemer aanmeldt.
Artikel 2 – Toepasselijkheid
a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle congressen en eventuele andere bij- en nascholingsactiviteiten die door Interpoint worden georganiseerd;
b. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn niet mogelijk, tenzij na uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Interpoint;
c. Deze algemene voorwaarden worden vooraf via de website aan de deelnemer beschikbaar gesteld; d. Door aanmelding voor een congres aanvaardt de deelnemer de algemene voorwaarden.
Artikel 3 – Aanmelding
a. De aanmelding voor een congres vindt plaats door middel van een door – of namens de deelnemer volledig ingevuld aanmeldformulier dat digitaal of per post door – of namens de deelnemer is verzonden en is ontvangen door Interpoint;
b. Interpoint bevestigt de aanmelding per e-mail binnen uiterlijk 5 werkdagen. Door verzending van deze bevestiging komt de overeenkomst voor congresdeelname tot stand;
c. De gegevens van de deelnemers worden opgenomen in daartoe opgezette administratie en worden gebruikt voor de aankondiging van volgende Interpoint congressen;
b. Interpoint kan eisen stellen met betrekking tot, maximum aantal deelnemers of tijdelijke voorrang deelname voor Partners van Interpoint.
Artikel 4: Voorbehoud wijzigingen
a. Alle mededelingen in een aankondiging van een congres, bijvoorbeeld met betrekking tot inhoud, locatie en tijdstip, komt Interpoint zoveel mogelijk na.
b. Voor zover hiertoe redelijker- of noodzakelijkerwijs aanleiding bestaat, bijvoorbeeld in geval van ziekte van de spreker(s), is Interpoint gerechtigd om van een aankondiging af te wijken. In dit geval zal Interpoint zoveel mogelijk aansluiting zoeken bij de oorspronkelijke aankondiging van een congres.
c. Interpoint behoudt zich het recht voor om te allen tijde de datum en de locatie voor het congres te wijzigen, of het congres niet door te laten gaan of te staken, al of niet veroorzaakt door overmacht zoals bedoeld in Art 6.75 BW. In die gevallen kunt u geen aanspraak doen gelden op vergoeding van enigerlei schade.
d. Indien de datum van het congres wordt verplaatst – al of niet veroorzaakt door overmacht – verplicht Interpoint zich om het congres binnen zes maanden in vrijwel gelijke vorm – programma en workshops te organiseren. Uw inschrijving blijft geldig. Tot 1 maand voor de nieuwe datum kunt u, uitsluitend schriftelijk of per e-mail, annuleren. Er wordt dan € 80,00 administratiekosten in rekening gebracht. Daarna berekenen wij het volledige bedrag. In geval van annulering worden reeds betaalde cursusgelden volledig en uiterlijk binnen 30 dagen gerestitueerd.
Artikel 5 – Betaling
a. Deelnemers aan het congres ontvangen een digitale factuur op het opgegeven factuuradres, zo mogelijk ruim voor aanvang van het congres.
b. Over de prijs van het congres wordt geen BTW geheven.
c. Deelnamekosten worden middels een afgegeven machtiging automatische geïncasseerd. De automatische incasso’s vinden niet eerder plaats dan 2 maanden voor het congres.
d. In geval er geen machtiging is afgegeven, dient betaling te geschieden binnen 15 dagen netto na factuurdatum doch uiterlijk vier weken voor aanvang van het congres. Vanaf vier weken voor de congresdatum geldt na inschrijving, per omgaande betaling.
d. Voor alle inschrijvingen geldt: geen toegang tot congres bij openstaande betaling.
e. In geval Interpoint kosten moet maken voor het innen van een factuur, komen deze kosten geheel voor rekening van de deelnemer.
Artikel 6 – Annulering
a. De deelnemer heeft de mogelijkheid om de aanmelding te annuleren.
b. Annulering vindt plaats per e-mail of per post
c. Annuleren is kosteloos tot 14 dagen na inschrijving, daarna geldt:
– Bij annulering tot 2 maanden vóór het congres wordt € 80,- administratiekosten in rekening gebracht. – Bij annulering tot 1 maand vóór het congres: vindt restitutie plaats: 70% van de congreskosten;
– Bij annulering tot 1 week vóór het congres vindt restitutie plaats: 50% van de congreskosten;
– Bij annulering daarna vindt géén restitutie plaats.
d. Bij verhindering van een deelnemer kan een vervanger worden aangewezen, mits dit vooraf schriftelijk aan de NVvE is meegedeeld.
e. Bij niet op komen dagen op de dag van het congres, of slechts gedeeltelijke deelname, vindt geen restitutie plaats.
f. In geval van annulering, worden de kosten voor deelname, indien deze al zijn geïnd, binnen uiterlijk 4 weken terugbetaald.
Artikel 7 – Auteursrecht en intellectueel eigendomsrecht
a. Het auteursrecht en/of intellectueel eigendomsrecht dat verband houdt met een door Interpoint verzorgd congres wordt/blijft eigendom van Interpoint en/of de gastsprekers.
Artikel 8 – Persoonlijke gegevens
Bij de aanmelding dient de deelnemer persoonlijke gegevens in te vullen. Interpoint zal deze gegevens vertrouwelijk behandelen en niet ter beschikking stellen aan derden voor reclamedoeleinden of commerciële activiteiten.
Artikel 9 – Aansprakelijkheid
a. De organisatie is niet aansprakelijk voor schade, uit welke oorzaak dan ook ontstaan aan zaken of personen veroorzaakt door of in verband met het deelnemen aan een Interpoint congres.
b. Voor zover Interpoint aansprakelijk is voor enige schade, is deze aansprakelijkheid beperkt
tot maximaal het bedrag dat door haar verzekering wordt gedekt. Tevens is elke vorm van aansprakelijkheid/schadevergoeding door Interpoint maximaal beperkt tot de prijs van het gevolgde congres, waarmee de schade verband heeft.
Artikel 10 – Klachtenprocedure
In geval van klachten geldt de klachtenprocedure, beschikbaar via www.interpointbv.com.
Artikel 11 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
a. Op de overeenkomst met Interpoint is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Alle geschillen die op enigerlei wijze verband houden met een Interpoint congres, waar na tussenkomst van het bestuur geen oplossing voor wordt gevonden, worden berecht door de absoluut bevoegde rechter te Den Haag.